REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA ZE SKLEPU WWW.ANGIEANGA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) Sklep internetowy www.angieanga.pl prowadzony jest przez Angelikę Marcioch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą angieanga Angelika Marcioch z siedzibą w Łódź 92-524 , ul. Sacharowa 31/55, numer NIP 7282844958, numer REGON 386266871, zwaną dalej Sprzedawcą.

Adres do korespondencji:

 angieanga Angelika Marcioch  ul. Sacharowa 31/55, 92-524 Łódź

Kontakt telefoniczny

Kontakt telefoniczny jest możliwy od 17:00 do 20:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) pod numerem telefonu: 604 584 189

Kontakt email

Kontakt e-mail: wiadomości należy kierować na adres:  kontakt@angieanga.pl

b) Strona www.angieanga.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

c) Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.angieanga.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

d) Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.angieanga.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

e) Sklep www.angieanga.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2. DEFINICJE

1. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. SPRZEDAWCAAngelika Marcioch wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą angieanga Angelika Marcioch z siedzibą w Łódź 92-524 , ul. Sacharowa 31/55, numer NIP 7282844958, numer REGON 386266871, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@angieanga.pl, tel. 604584189.

4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.angieanga.pl

6. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

9. KONTO – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego. Są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także miejsce, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

12. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.angieanga.pl umożliwiający utworzenie Konta.

13. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.angieanga.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

14. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.angieanga.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

15. DZIEŃ ROBOCZY – Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Podczas korzystania ze sklepu internetowego www.angieanga.pl i przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Konsument zobowiązuje się do:

 1. Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień;
 2. Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień;
 3. Podania swego  adresu  e-mail  i  adresu  do  korespondencji  oraz  (lub)  innych  danych kontaktowych. Jeżeli Konsument nie poda wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. Składając zamówienie, Konsument oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Artykuły oferowane na sprzedaż w Sklepie mogą zostać dostarczone wyłącznie na terytorium Polski. Jeśli Konsument chce zamówić produkty z innego kraju UE poza Polską za pośrednictwem tej strony internetowej, jest to możliwe, jednak zamówione produkty mogą być dostarczone tylko na adres dostawy na terenie Polski.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 • W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail;
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe;
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji;
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 1.

7. JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

W celu złożenia zamówienia, Konsument musi przejść całą procedurę zakupu online. Wobec powyższego należy:

 • zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (zakupu towarów mogą też dokonać goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Konsumenta o podanie podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zakupów zaproponujemy Konsumentowi możliwość rejestracji na portalu lub pozostanie niezarejestrowanym Konsumentem.
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), uzupełnić dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Jeżeli,  po  złożeniu  zamówienia,  Konsument  zorientuje  się,  że  w  zamówieniu  jest  błąd  dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie wysłać wiadomość email na adres: kontakt@angieanga.pl.

8. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy:

 • Paczkomat InPost
 • Przesyłka kurierska InPost.

Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne

9. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. POLITYKA ODSTĄPIENIA, WYMIANY I ZWROTÓW

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany powyżej biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od  Umowy, Konsument powinien powiadomić nas e-mailem pod adresem: kontakt@angieanga.pl  lub korzystając z naszego  formularza  kontaktowego,  o  odstąpieniu  od  niniejszej  Umowy  w  drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Konsument może skorzystać z Wzoru formularza odstąpienia od Umowy podanego w Załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

11. REKLAMACJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

12. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

13. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską/paczkomatem Inpost, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.